Luật Khiếu nại Tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành, biểu mẫu mới nhất

* Mã sách: KNTCkhiếu nại tố cáo
* Giá bán: MIỄN PHÍ (TẢI VỀ TẠI ĐÂY)
 
 

(Xem nội dung sách Luật Khiếu nại tố cáo và văn bản hướng dẫn theo mục lục bên dưới hoặc đọc sách online TẠI ĐÂY)

   * MỤC LỤC SÁCH
 
Văn bản hướng dẫn chung
 • Luật Khiếu nại năm 2011
 • Luật khiếu nại năm 2011
 • Luật Tố cáo năm 2011
 • Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại
 • Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo
 • Quyết định 2189/QĐ-TTCP về Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về khiếu nại, tố cáo

 • Nghị quyết 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân
 • Nghị quyết 30/2004/QH11 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước
 • Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
 • Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai
 • Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
 • Chỉ thị 36/2004/CT-TTg chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết Khiếu nại Tố cáo
 • Chỉ thị 35-CT/TW năm 2014 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

 • Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo (Kèm theo mẫu)
 • Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân (Hiệu lực 15/12/2014)
 • Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (Hiệu lực 15/12/2014)
 • Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
 • Thông tư 11/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
 • Thông tư 12/2015/TT-BCA quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
 • Quyết định 1402/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp
 • Quyết định 744/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan thuế các cấp 
 • Quyết định 321-QĐ/TW năm 2010 về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của một số Bộ, ngành

 • Quyết định 1467/QĐ-VPCP ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ
 • Quyết định 57/2005/QĐ-BNV về Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Nội Vụ
 • Thông tư 03/2010/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 17/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế
 • Thông tư 17/TT-NH3 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng
 • Thông tư 01/2015/TT-UBDT về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc (Hiệu lực 07/9/2015)
 • Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
 • Thông tư 218/2013/TT-BQP hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân đội
 • Thông tư 10/2014/TT-BCA quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
 • Thông tư 50/2011/TT-BCA quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong công an nhân dân
 • Thông tư 39/2014/TT-BGTVT quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Quyết định 3961/QĐ-BTP năm 2011 về Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp
 • Quyết định 1788/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Quyết định 3127/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 • Quyết định 742/QĐ-TCT năm 2015 về việc ban hành Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp
 • Quyết định 8513/QĐ-BCT năm 2014 Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương

Quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong một số lĩnh vực

 • Quyết định 44/2005/QĐ-BYT ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế
 • Thông tư 05/2011/TT-BTTTT về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 • Quyết định 1420/QĐ-GQKNTC ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
 • Thông tư 01/2006/TT-BNV hướng dẫn giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật công chức trong cơ quan nhà nước
 • Nghị định 119/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
 • Quyết định 254/QĐ-TLĐ năm 2014 Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quy trình giải quyết đơn thư KN, TC tiếp công dân trong lĩnh vực tố tụng

 • Thông tư 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn khiếu nại, tố cáo trong Bộ Luật Tố tụng hình sự
 • Quy định 200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
 • Quyết định 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 Quy chế công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát
 • Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
 • Nghị định 91/2013/NĐ-CP quy định tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
 • Công văn 120/2003/KHXX về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Quy định về cơ cấu tổ chức các cơ quan giải quyết khiếu nại tố cáo

 • Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
 • Quyết định 1215/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1
 • Quyết định 898/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2 (Cục II)
 • Quyết định 897/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3 (Cục III)
 • Quyết định 14/QĐ-TCTHADS năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Quyết định 3887/QĐ-BTP năm 2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự

Tham khảo phụ lục:

 • Các câu hỏi và trả lời liên quan đến Luật Khiếu nại tố cáo và văn bản hướng dẫn